תקנון

תקנון אתר חנות האונליין של מכבי תל אביב

1.   כללי

1.1.       אתר https://shop.maccabi-tlv.co.il (להלן: “האתר“) הינו אתר אינטרנט, המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: “המוצרים“). בעלת האתר ומפעילתו היא מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שותפות מוגבלת, שמספרה 550268502 מרחוב שארית ישראל 37, תל אביב (להלן: “המפעילה“).

1.2.       הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין בינך לבין המפעילה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.3.       יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון האתר וליתר ההנחיות והתנאים המופעים באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

1.4.       המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.5.       המשתמש מסכים, כי רשומות המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.6.       צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. מוסכם ומובהר, כי המפעילה תעשה מאמץ מסחרי סביר להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים. נפלה טעות קולמוס בתיאור איזה מן המוצרים, לא יחייב הדבר את המפעילה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל. נפלה טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את המפעילה.

1.7.       המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.8.       המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר המפעילה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.9.       המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.10.    כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

1.11.    המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, אלא אם נאמר אחרת בתקנון המבצע הרלוונטי.

1.12.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.13.    המפעילה איננה מתחייבת, כי מחירי המוצרים באתר הם מוזלים ממחירי המוצרים בנקודות המכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו המפעילה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

2.   שימוש באתר

2.1.       כל משתמש רשאי להזמין ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.      המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

2.1.2.      המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, וברשותו כתובת דואר אלקטרונית. במידה שהינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.1.3.      המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.1.4.      המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

2.2.       המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

2.3.       המפעילה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת.

2.4.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

2.4.1.      הופר תנאי מתקנון זה;

2.4.2.      נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;

2.4.3.      בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעילה ו/או באתר ו/או במידע המופיע באתר ו/או במשתמשים אחרים.

3.   אופן המכירה

3.1.       עבור כל מוצר המוצע למכירה  (הן במכירה רגילה והן במכירה פומבית) מוצג “דף פעולה”, דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח (להלן: “דף הפעולה“) במקרה של מכירה פומבית יופיעו פרטים נוספים כמפורט בסעיף 4.2 להלן.

3.2.       כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר הרצוי לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה“) ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת המפעילה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

3.3.       לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולת ה-CHECK OUT ע”י מבצע הפעולה, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש, כי ההזמנה תשתכלל לכדי רכישה רק לאחר שהמפעילה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין המפעילה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי מבצע הפעולה.

3.4.       המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למבצע הפעולה או למי מטעמו, אם מידע שהזנת באתר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3.5.       יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את המפעילה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעילה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

3.6.       חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

3.7.       הגשת פרטים כוזבים ביודעין או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.8.       במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה וביצוע הרכישה, יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של המפעילה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע”י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי לגבי פעולת ההזמנה והרכישה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי מבצע הפעולה בשום דרך, לרבות שמירת המוצר במלאי.

3.9.       ניתן להשלים את הרכישה ע”י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של המפעילה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה והרכישה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ומבצע הפעולה לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני אל המפעילה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה המפעילה זכאית לבטל את ההזמנה והרכישה.

3.10.    אישור פעולת ההזמנה והרכישה והתחייבות המפעילה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני המפעילה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל ההזמנה ולמבצע הפעולה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה על ידי הלקוח כסעד בלעדי.

4.   שיטת המכירה

4.1.       מכירה רגילה

4.1.1.      באתר מוצגים רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי.

4.1.2.      השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברת האשראי וכי המוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה.

4.2.       מכירה פומבית

4.2.1.      שיטת מכירה פומבית היא מכירה בה מוצעים למכירה מוצרים בכמות מקסימלית כפי שייקבע על ידי המפעילה, למרבה במחיר.

4.2.2.      במכירה פומבית יוצג בדף הפעולה המחיר הנמוך ביותר שניתן להציע לשם רכישת המוצר (להלן: “מחיר המינימום“) ו/או סכום הקפיצה בו לפיו ניתן לתת הצעה מעל מחיר המינימום (להלן: “סכום הקפיצה המותר“), וכן את מספר היחידות המוצעות למכירה בגין כל מוצר העומד למכירה פומבית.

4.2.3.      לא ניתן להציע הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או שלא בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

4.2.4.      מובהר, כי סכום הקפיצה המותר ניתן לשינוי במהלך הליך המכירה הפומבית, והכל לפי שיקול דעתה של המפעילה.

4.2.5.      בזירת המכירה הפומבית של המוצר יוכל הלקוח המשתתף לראות את ההצעות של כלל המשתתפים האחרים בזמן אמת ולהוסיף על ההצעה הגבוהה סכום נוסף (על פי סכום הקפיצה המותר). מובהר כי התוספת תתבצע בכפולות של סכום הקפיצה המותר בלבד, כפי שייקבע בדף הפעולה.

4.2.6.      במקרה שישנן מס’ הצעות זהות בגובהן, תיבחר ההצעה שהוגשה במועד המוקדם יותר.

4.2.7.      במכירה פומבית בה מוצע יחידה אחת בלבד של מוצר, כל משתתף יהא רשאי להציע הצעת מחיר ובתנאי  שזו גבוהה יותר ממחיר המינימום כפי שהוצג בדף הפעולה. במכירה פומבית בה מוצעות מס’ יחידות של אותו מוצר, כל מציע רשאי להציע מחיר זהה להצעה הגבוהה ביותר, וזאת בהתאם למס’ היחידות המוצעות למכירה (או מחיר גבוה יותר, בהתאם לסכום הקפיצה המותר).

5.   מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1.       המפעילה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף הפעולה, תוך המועד הנקוב בדף הפעולה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. המפעילה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

5.2.       המפעילה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

5.2.1.      כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

5.2.2.      שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

5.2.3.      כל סיבה שאינה בשליטת המפעילה.

5.3.       באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, המפעילה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

5.4.       זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף הפעולה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א’-ה’ (לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.5.       ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים באחד מסניפי המפעילה, הלקוח יגיע לאחד מסניפי המפעילה רק לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד או הודעת דוא”ל או טלפון מהמפעילה אשר מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר.

5.6.       אספקת המוצרים הינה עד הבית ע”י חברת שליחויות.

5.7.       המונח “הובלה ואספקה” בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.

5.8.       במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי. במקרה כזה ייווצר קשר עם הרוכש. הרוכש יזוכה וההזמנה תבוטל.

5.9.       במקרה של תקלה טכנית ו/או כשל טכני במערכת האתר, תהיה המפעילה רשאית לבטל את ההזמנות שבוצעו ולזכות את הרוכש במלוא הסכום ששולם.

5.10.    דמי משלוח

5.10.1.   דמי המשלוח ישולמו ע”י הרוכש במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.

5.10.2.   מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי של המוצרים ע”י הרוכש כאמור בסעיף 5.5 דלעיל, לא יגבו מהרוכש דמי משלוח.

6.   שירות לקוחות

6.1.       בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות במפעילה דרך עמוד ״צור קשר” באתר.

6.2.       לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בדואר אלקטרוני [email protected]  ובטלפון מס’  079-6079615בין השעות 10:00– 16:00.

6.3.       נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

7.   ביטולים והחלפות

7.1.       האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

7.2.       בדיקת ביטול עסקה תתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: “הודעת ביטול“) באחת מהדרכים להלן:

7.2.1.      בדוא”ל: [email protected];   

7.2.2.      בטלפון 079-6079615;

7.2.3.      בדואר רשום לכתובת רחוב שארית ישראל 37, תל אביב-יפו.

7.3.       המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:

7.3.1.      המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מביניהם). על אף האמור, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: “אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998; “אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים; “עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

7.3.2.      ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.

7.3.3 ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות המפעילה במקום שבו נמסר ויודיע על כך למפעילה. יש לוודא כי המוצר מוחזר באריזתו המקורית (לרבות התוויות) וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. על אף האמור לעיל, במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, המשתמש יעמיד את המוצר לרשות המפעילה בחנות הראשית של המפעילה באצטדיון בלומפילד (רח’ התחייה 3, תל אביב-יפו).

7.3.4.      החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים ובכפוף לקיום דרישות החוק.

7.3.5.      במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, תהא רשאית המפעילה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. המשתמש יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.

7.3.6.      החלפה ו/או זיכוי ו/או החזרה לא תתאפשר על פריט בודד שנרכש כחלק מסט.

7.3.7.      החלפה ו/או זיכוי ו/או החזרה לא תתאפשר על מוצר שיוצר במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות (לדוגמא: במקרה של רכישת חולצה עם שם ו/או מספר שאינם מופיעים בקטלוג באתר)

7.3.8. ברכישת שירות (כגון ליווי שחקן בעליה למגרש במשחק בית של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, ברכת מסך וכו’), המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מביניהם), והכל בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות כאמור להינתן. בהתאם לכך, לעניין שירות ליווי שחקן בעליה למגרש, מובהר כי לא ניתן יהיה לבטל את השירות ביום המשחק, מכל סיבה שהיא, ולא יינתן החזר כספי ו/או אפשרות לשינוי מועד במקרה של ביטול ו/או אי השתתפות בעלייה למגרש ביום המשחק.

8.   ביטול עסקת רכישה ע”י המפעילה והפסקת פעילות האתר

8.1.       בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, נבצר יהא מהמפעילה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא המפעילה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם.

8.2.       במידה שיחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או רכישתו באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית המפעילה לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

8.3.       מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הזמנה ורכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

8.4.       במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או במידע שהתקבל מהמשתמש, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

9.   אחריות ושירות

9.1.       המפעילה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9.2.       בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן, בכל נזק שאינו ישיר.

9.3.       המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעילה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.

9.4.       הנהלת המפעילה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור, כי המוצר שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 079-6079615 או בדוא”ל: [email protected] והמפעילה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

10.    קניין רוחני

10.1.    כל זכויות הקניין הרוחני במפעילה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר המפעילה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

10.2.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

10.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י המפעילה, בבסיס הנתונים של המפעילה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים במסגרתו בלא קבלת הסכמת המפעילה מראש ובכתב.

10.4.    שם המפעילה וכן, שם המותג (מועדון הכדורגל מכבי תל אביב), סימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעילה בכתב ומראש.

10.5.    אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן, עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של המפעילה. כל שימוש בקניין זה של המפעילה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

10.6.    אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר, שהינם קניין רוחני של המפעילה.

11.    מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש

11.1.    מאחר שהמפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, החליטה המפעילה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המפעילה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת המפעילה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

11.2.    בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין וברצון, לדוגמה בעת שתירשם לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.

11.3.     רישום לאתר. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לאתר או בעת רכישת מוצרים, המפעילה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצרים.

11.4.     מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המפעילה ובאחריותה.

11.5.    השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

11.5.1.    לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר;

11.5.2.    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

11.5.3.    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

11.5.4.    לצורך רכישת מוצרים – לרבות פרסום מידע ותכנים;

11.5.5.    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

11.5.6.    כדי לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים ו/או אשר יינתנו על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה.

11.5.7.    כדי לספק תמיכה ושירות למשתמש, ע”י המפעילה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.

11.6.    המידע שישמש את המפעילה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. המפעילה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.

11.7.    דיוור ישיר אלקטרוני והודעות SMS; המפעילה מודיעה למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המפעילה ו/או גופים קשורים לה לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות המפעילה, לרבות הצעות לרכישת מוצרי המפעילה ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל האוהדים. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של המפעילה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.

11.8.    מסירת מידע אישי לצד שלישי. המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

11.8.1.   אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (ככל שיידרש);

11.8.2.   במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המפעילה שתחייב חשיפת פרטיך;

11.8.3.   אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין, לרבות על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה;

11.8.4.   על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית;

11.8.5.   אם המפעילה תמכור, תמחה או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר לצד שלישי כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי והכל בכפוף למסירת הודעה מוקדמת לפני העברת המידע לצד השלישי לפי סעיף זה, קבלת הסכמה (ככל שהסכמה כאמור נדרש על פי דין) ומתן אפשרות הסרת הפרטים מהמאגר בטרם העברתם לצד שלישי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

11.8.6.   על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

11.9.     – Cookies אתר המפעילה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

11.10. פרסומות של צדדים שלישיים. המפעילה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.

11.11. אבטחת מידע. המפעילה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

11.12. זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל המפעילה בכתבות שארית ישראל 37, תל אביב-יפו או בדוא”ל: .[email protected]

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

11.13. שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

12.    תנאים נוספים

12.1.    המפעילה לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link), ככל שיש כאלה. המפעילה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

12.2.    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת”א-יפו.

12.3.    למעט אם צוין אחרת, כל אזכור של המפעילה בתקנון זה משמע מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שותפות מוגבלת, שמספרה 550268502 לרבות תאגידים קשורים שלה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה ומי מטעמה.